Trong các lĩnh vực khác nhau của xây dựng, xây dựng, khai thác, nông nghiệp, giao thông vận tải, thực phẩm và các thị trường khác, trong đó yêu cầu ống thủy lực và công nghiệp đáp ứng và vượt quá tất cả các tiêu chuẩn ngành.