Ống thủy lực lắp ráp trong hội thảo của chúng tôi để thông số kỹ thuật chính xác của bạn. Hàng trăm ống có sẵn và lựa chọn phù hợp. Đặt hàng rất dễ dàng. Chọn bạn vòi. Chọn chiều dài, chiều dài và phụ kiện của bạn. Chúng tôi làm vòi và gửi trực tiếp cho bạn.